Simon the Zealot


Simon the Zealot
noun see Simon I

New Collegiate Dictionary. 2001.